Idaho’s Sheriffs

Gooding County

Sheriff Shaun Gough
624 Main Street
Gooding, ID 83330

Phone: (208) 934-4422
Fax: (208) 934-4260